Aktualności

Spotkanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Spotkanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych/nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkole/placówce na Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mońkach w dniu 14 grudnia 2022 r., o godz....

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie aktualności


OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

rok szkolny 2021/2022

PPP Mońki
 
Zapraszamy Rodziców, Uczniów  i Nauczycieli do zapoznania się z ofertą poradni i skorzystania z naszych propozycji. Służymy wsparciem i profesjonalną pomocą jednocześnie informujemy, że sposób realizacji zaproponowanych przez nas działań uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie.
 
Pracownicy Poradni
 
 

 

Dzieci i młodzież

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW PROWADZONE W SZKOŁACH:

             

Klasy I-III:

 • Garść radości, szczypta złości”

 • Poznaję i akceptuję siebie i innych” – cykl zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

Klasy IV-VIII:

 • Chcę zaufać wewnętrznej mocy, czyli jak spełniać marzenia”

 • Co się ze mną dzieje? Moje emocje i uczucia”

 • Na fali” - cykl zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

 • Rozwijanie komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, empatii”

 • Budowanie poczucia własnej wartości”

 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rzeczywistości realnej i wirtualnej”

 • Złość, agresja czy przemoc?”

 • Jak uczyć się efektywniej?”

Klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe:

 • Co się ze mną dzieje? - o dorastaniu”

 • Co warto wiedzieć o uzależnieniach”

 • Wartości – znaki drogowe życia”

 • Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem” (również związanym z pandemią)

 

Zajęcia integracyjne i readaptacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nauce,
 • zdolnej,
 • z problemami emocjonalnymi,
 • z niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową, afazją, niesłyszącej lub słabo słyszącej)
 • z autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 • niedostosowanej społecznie.
KONSULTACJE RODZICIELSKIE dotyczące m.in.: problemów rozwojowych dziecka, trudności wychowawczych.
 
KONSULTACJE dla nauczycieli dotyczące m.in.: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analizy dokumentów wydawanych przez poradnię, inne w zależności od potrzeb.
 
W sytuacji nasilonego zagrożenia epidemiologicznego możliwe są konsultacje drogą telefoniczną i mailową (adresy pracowników zamieszczone są na stronie http://pzppp.monki.pl/

 

Terapia

 • pedagogiczna: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w  uczeniu się
 • psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami:
  • emocjonalnymi
  • adaptacyjnymi
  • egzystencjalnymi
  • w relacjach interpersonalnych
 • logopedyczna dla dzieci i młodzieży, mających trudności z prawidłową mową  oraz z zaburzeniami komunikacji językowej

 

TERAPIA RĘKI mająca na celu usprawnianie zdolności manualnych dziecka oraz poprawę ruchów precyzyjnych.
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA  w nagłych traumatycznych zdarzeniach życiowych.
 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)

WSPARCIE DLA DZIECI POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY cykl czterech zajęć logopedycznych realizowanych grupowo co tydzień

Badania przesiewowe

 • logopedyczne
 • pedagogiczne - gotowość do nauki szkolnej
 • badania narządów zmysłów platformą: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”
Rodzice


Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze

Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze: Rodzicielskie ABC - program psychoedukacyjny, zajęcia prowadzone są w małych grupach, metodami aktywnymi. Cykl zajęć obejmuje 6 cotygodniowych spotkań.Spotkania dla rodziców ukierunkowane na podnoszenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego oraz wspieranie dzieci i nastolatków przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym:  (w wieku 0- 6 r.ż.)
 • Adaptacja do przedszkola – jak wspierać dziecko”

 • Zgodne rodzeństwo, jak skutecznie rozwiązywać konflikty między dziećmi”

 • Moje granice, granice mojego dziecka. Granice w praktyce”

 • Rozwój mowy dziecka od 0 do 6 lat. Działania wspierające”

 • Buzia mi się nie zamyka…” – zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy

 • Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”

 • Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą z poradni?”

 
 
Rodzice dzieci z klas młodszych:
 • Jak rozwijać motywację wewnętrzną u dziecka”

 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych”

 • Żywienie ma znaczenie – wpływ zdrowego żywienia na naukę”

 • Lęk w życiu dziecka”

 • Dziecko w sieci”

 • Co warto wiedzieć o dysleksji”

 • Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą z poradni?”

 • Labirynt czwartoklasisty, czyli ważne zmiany w życiu 9-10 latka”

  
Rodzice dzieci z klas starszych:
 • Kryzys wieku dorastania”

 • Cyberprzemoc”

 • Co warto wiedzieć o uzależnieniach”

 • Mądra ochrona – mniejsze ryzyko”

 • Pomagam dziecku wybrać szkołę”

Terapia rodzin

Terapia rodzin skierowana do rodzin doświadczających różnorodne kryzysy i trudności w funkcjonowaniu. Skuteczność tej formy pracy związana jest z założeniem, że zmiana jednego „ogniwa” pociąga za sobą zmianę całego systemu. Z terapii rodzin mogą skorzystać rodziny, w których występują m.in. trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne (lęki, objawy bólowe u dziecka np. głowy), kłopoty w porozumiewaniu się.
 
Nauczyciele

WSPARCIE NAUCZYCIELI (prelekcje, warsztaty, konsultacje)

WSPARCIE NAUCZYCIELI  (prelekcje, warsztaty, konsultacje)

 • Pierwsza pomoc emocjonalna – interwencja kryzysowa w szkole”

 • Mutyzm wybiórczy w szkole i przedszkolu”

 • Analiza i interpretacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”.

 • Jak wspierać ucznia zdolnego”

 • Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Zasady dobrej komunikacji”

 • Budowanie relacji nauczyciel – rodzic. Skuteczna współpraca”

 

Spotkania dla nauczycieli ukierunkowane na podnoszenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego oraz wspieranie dzieci i nastolatków przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

 
 

Sieć współpracy i samokształcenia

 
W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowane będą działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów. Sposób ich realizacji będzie odbywał się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.
 
Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zachęcamy do kontaktu z naszą placówką.
 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy
oraz korzystania z naszej oferty
 
Dyrektor oraz zespół pracownikówByłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. 

J.G. Woititz

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w celu objęcia go zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców? Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki...

Systemowa terapia rodzin

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z...

Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Mońkach:  http://www.monki.pl Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego:  http://www.monki.pl/podstrony/gazeta.php Kuratorium Oświaty w Białymstoku:...

O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach jest publiczną placówką oświatową, która zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne (na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) i bezpłatne.

Teren działania poradni obejmuje szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne z siedmiu gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Do wniosku o wykonanie badań, prosimy dołączyć:

 1. charakterystykę szkolną ucznia (od wychowawcy lub pedagoga szkolnego),
 2. opinię polonisty w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (w dniu badania przynieść zeszyty szkolne dziecka z różnych lat nauki – do wglądu),
 3. kserokopie opinii/ orzeczeń wydanych przez inne poradnie,
 4. świadectwa szkolne lub wykaz ocen z I półrocza danego roku szkolnego,
 5. książeczkę zdrowia dziecka.
 
Dodatkowo do wniosku o wydanie orzeczenia (w tym o potrzebie indywidualnego nauczania) lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wymagane jest:
 •  zaświadczenie lekarskie od specjalisty, pod opieką którego znajduje się dziecko,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka (badanie pediatryczne).

Działania poradni ukierunkowane są na:

 1. Diagnozę dzieci i młodzieży (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną).

 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom oraz młodzieży (indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoedukacja).

 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (konsultacje, warsztaty, terapia rodzin).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół znajdujących się na terenie działania poradni (porady i konsultacje, prelekcje, warsztaty).

   

  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych. Prowadzimy konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.


  Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni.
   
  Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku przychodzą na badania w okularach.
   
  Bardzo prosimy, by Rodzice zgłaszali się do poradni z nr PESEL dziecka
  (obowiązek zapisu numeru PESEL nakłada na poradnie Rozporządzenie MEN z dn. 13.02.2013 r.).

   

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MOŃKACH

POZWÓL DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY.

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Pracownicy

EWA BARTNIK

EWA BARTNIK

Dyrektor, pedagog, trener TUS, terapeuta ręki dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,...

BARBARA JABŁOŃSKA

psycholog, nauczyciel dyplomowany

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z normą i niepełnosprawnością intelektualną. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniem autyzmu. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne, terapię psychologiczną i interwencję kryzysową.

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

psycholog, socjoterapeuta, logopeda, trener TZA.

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem komputerowym „Słyszę…”.

SYLWIA CZERECH

SYLWIA CZERECH

psycholog, psychoterapeuta.

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), konsultacje rodzinne, terapię rodzin, psychoterapię, interwencję kryzysową.

ANETA CZUŁ

Psycholog, oligofrenopedagog, trener TUS, praktyk metod  Kids’ Skills – Dam Radę  i  I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny .   W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, interwencją kryzysową.  Prowadzi konsultacje oraz warsztaty dla rodziców w duchu Rodzicielstwa...

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, poradnictwem oraz problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.

ANNA ŚWIDEREK

ANNA ŚWIDEREK

pedagog, oligofrenopedagog,surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej.

  Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia...

JOANNA GULEWICZ

JOANNA GULEWICZ

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta.

  Terapeuta ręki dzieci i młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży oraz doradztwem zawodowym. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), zajęcia psychoedukacyjne. Wykonuje...

KAMILA CZEREPKO

pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Autyzmu i Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, terapią dzieci autystycznych oraz terapią WWRD. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i placówek.

WIESŁAWA BIELAWSKA

WIESŁAWA BIELAWSKA

nauczyciel logopeda

  W poradni pracuje od 1993 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkola, realizuje autorskie programy profilaktyczno – terapeutyczne ,,Ładnie mówię” dla dzieci 5-6 letnich i ,,Aby język giętki…” dla klas...

Artykuły

Spotkanie z logopedami

Spotkanie z logopedami

Szanowni Państwo, w ramach sieci współpracy, serdecznie zapraszamy logopedów i zainteresowanych nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu monieckiego na konsultacje indywidualne z logopedami naszej poradni, które planowane są na dzień 30 marca 2022 roku (środa), w godzinach...

Czytaj więcej
POMOC DZIECKU W ZAKRESIE  ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC DZIECKU W ZAKRESIE ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC  DZIECKU  W  ZAKRESIE   ODRABIANIA  PRACY  DOMOWEJ              Wielu rodziców, a przede wszystkim dzieci wie, jak dużo czasu i wysiłku trzeba poświęcić aby sprostać wyzwaniu, jakim jest odrobienie pracy domowej i przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Poniżej przedstawiam kilka...

Czytaj więcej
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY  NIEPOWODZEŃ  SZKOLNYCH  U DZIECI  I  MŁODZIEŻY        Zagadnienie niepowodzeń szkolnych uczniów obecne jest od początku istnienia szkoły. Nauczyciele rodzice i inne osoby zainteresowane tym problemem od lat zastanawiają się i badają przyczyny niepowodzeń.       Cz. Kupisiewicz...

Czytaj więcej
Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Wskazówki dla rodziców Ze zjawiskiem problemów wychowawczych spotykają się rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy. Problemy, czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć w procesie wychowania młodego człowieka. Jednak często zdarza się tak, że dziecko...

Czytaj więcej
Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r. Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W...

Czytaj więcej
Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

 Pojęcie trudności wychowawczych  Trudności wychowawcze to pojęcie bardzo często używane, jednakże jego definicja nie została ujednolicona w literaturze pedagogicznej. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. Tak więc L.Bandura określa to jako „uporczywe zachowanie, które jest wynikiem...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie artykułySkontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl