Aktualności

DZIEŃ Z DYSLEKSJĄ

DZIEŃ Z DYSLEKSJĄ

DZIEŃ Z DYSLEKSJĄ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach   30 października 2018r . (wtorek), godz. 8.00 – 17.00   Serdecznie zapraszamy rodziców oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką specyficznych trudności w nauce oraz ryzyka dysleksji na indywidualne...

Czytaj więcej
Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczn

Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczn

  W dniu 16 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Monieckiego „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki...

Czytaj więcej
Konferencja „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”

Konferencja „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach serdecznie zapraszają dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu monieckiego na konferencję pod Patronatem Starosty Monieckiego „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie aktualności


OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

rok szkolny 2017/2018
 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”
/Janusz Korczak/


Zapraszamy Rodziców, Dzieci i Nauczycieli do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z proponowanych zajęć i innych form pracy. Służymy wsparciem i profesjonalną pomocą.
Pracownicy Poradni 
 

Dzieci i młodzież

Psychoedukacja i profilaktyka

 • „Nie wszyscy jesteśmy tacy sami – bądźmy tolerancyjni” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • „Rozwijanie kompetencji społecznych” – warsztat z zakresu komunikacji, zachowań asertywnych, empatii.  
 •  „Na fali” - cykl zajęć rozwijający kompetencje emocjonalno - społeczne - dla uczniów IV -VI.
 • „Budowanie poczucia własnej wartości” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • „Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rzeczywistości realnej i wirtualnej” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 •  „Porozmawiajmy o uczuciach – radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – zajęcia dla uczniów  kl. VII, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych.
 •  „Relaksacja jako forma radzenia sobie ze stresem” – warsztat na terenie poradni.
 • „Bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych ” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:

 • zdolnej
 • z trudnościami w nauce
 •  z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, z zespołem Aspergera,
 • niesłyszącej lub słabo słyszącej,
 •  z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 •  niedostosowanej społecznie,
 • z nieprawidłowym rozwojem mowy.

Terapia

 • Pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna
 • Trening ortograficzny
 • Psychoterapia
 • Systemowa terapia rodzin. 

Przesiewowe badania

 • logopedyczne
 • pedagogiczne - gotowość do nauki szkolnej
 • badania narządów zmysłów platformą: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”
 
WSPARCIE  UCZIÓW GIMNAZJÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA  w rozpoznawaniu preferencji zawodowych.
Rodzice


 

 • Wojny domowe – o konfliktach między rodzeństwem” – warsztat.
 • „ Dziecko jak woda – płynie tam gdzie nie ma brzegu – dlaczego warto stawiać granice?” – warsztat/ prelekcja.
 • „O konsekwencji w wychowaniu – karać czy nie?” – warsztat/ prelekcja.
 •  „Uczucia dziecka” – warsztat.
 • „Bezpieczni w sieci” – prelekcja dot. bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • „Trudny wiek dojrzewania” – rodzice dzieci kl. VI, VII i II- III gimnazjum.
 • „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce…” – próba skutecznego motywowania do nauki.  
 • „Żywienie ma znaczenie – wpływ zdrowego żywienia na naukę” – prelekcja.
 • „Nie chce czy nie może?” -  przyczyny trudności w nauce  – prelekcja.
 • „Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej” - warsztat.
 • „Labirynt czwartoklasisty, czyli ważne zmiany w życiu 9, 10 latka” - prelekcja.
 • „Wczesna interwencja logopedyczna” – rodzice dzieci od 0 do 3 r.ż.
 • „Konsekwencje wad wymowy w nauce szkolnej” – prelekcja.
 • „Bawię się i uczę mówić” – zabawy logopedyczne stymulujące prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci. Działania wspierające” – prelekcja/ warsztat.
 • Systemowa terapia rodzin.
 • Indywidualne porady i konsultacje na terenie poradni.  
 
 
Nauczyciele

 • „Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia” – prelekcja. 
 • Dziecko z ryzyka zaburzeń psychicznych w szkole – np. depresja, autoagresja, myśli „s”, zburzenia lękowe – prelekcja.
 • „Przemoc seksualna wobec dziecka – symptomy, pierwszy kontakt” – prelekcja. 
 • „ABC… autyzmu – charakterystyka funkcjonowania i kreatywne metody pracy       z dzieckiem autystycznym” – prelekcja.
 • „ABC…autyzmu – zaburzenia sensoryczne, wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się” – prelekcja.
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dyskalkulia” – prelekcja.  
 • „ Jak efektywnie motywować uczniów?” - wykład
 • „Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Zasady dobrej komunikacji” - wykład połączony z warsztatem. 

Sieć współpracy i samokształcenia

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach kontynuowane będą  spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu działania naszej poradni. Funkcjonują trzy zespoły tematyczne:
- zespół psychologów – koordynator p. J. Młynarczyk,
- zespół pedagogów – koordynator p. J. Gulewicz,
- zespół logopedów  - koordynator p. B. Nawrocka.
 
 
Zapraszamy do współpracy
oraz korzystania z naszej  oferty
                                                                                                       
 Dyrektor oraz zespół pracowników  Byłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. 

J.G. Woititz

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego w sprawie indywidualnego nauczania ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu...

Sieć współpracy i samokształcenia

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mońkach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców? Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki...

Systemowa terapia rodzin

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z...

Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Mońkach:  http://www.monki.pl Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego:  http://www.monki.pl/podstrony/gazeta.php Kuratorium Oświaty w Białymstoku:...

O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach jest publiczną placówką oświatową, która zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne (na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) i bezpłatne.

Teren działania poradni obejmuje szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne z siedmiu gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Do wniosku o wykonanie badań, prosimy dołączyć:

 1. charakterystykę szkolną ucznia (od wychowawcy lub pedagoga szkolnego),
 2. opinię polonisty w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (w dniu badania przynieść zeszyty szkolne dziecka z różnych lat nauki – do wglądu),
 3. kserokopie opinii/ orzeczeń wydanych przez inne poradnie,
 4. świadectwa szkolne lub wykaz ocen z I półrocza danego roku szkolnego,
 5. książeczkę zdrowia dziecka.
 
Dodatkowo do wniosku o wydanie orzeczenia (w tym o potrzebie indywidualnego nauczania) lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wymagane jest:
 •  zaświadczenie lekarskie od specjalisty, pod opieką którego znajduje się dziecko,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka (badanie pediatryczne).

Działania poradni ukierunkowane są na:

 1. Diagnozę dzieci i młodzieży (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną).

 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom oraz młodzieży (indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoedukacja).

 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (konsultacje, warsztaty, terapia rodzin).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół znajdujących się na terenie działania poradni (porady i konsultacje, prelekcje, warsztaty).

   

  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych. Prowadzimy konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.


  Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni.
   
  Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku przychodzą na badania w okularach.
   
  Bardzo prosimy, by Rodzice zgłaszali się do poradni z nr PESEL dziecka
  (obowiązek zapisu numeru PESEL nakłada na poradnie Rozporządzenie MEN z dn. 13.02.2013 r.).

   

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MOŃKACH

POZWÓL DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY.

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Pracownicy

EWA BARTNIK

EWA BARTNIK

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, pedagog.

  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą. Przewodniczący Zespołów...

SYLWIA CZERECH

SYLWIA CZERECH

psycholog, psychoterapeuta.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), konsultacje rodzinne, terapię systemową rodzin, psychoterapię, interwencję kryzysową.

ANNA HURKO

ANNA HURKO

psycholog

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia rozwijające dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zajmuje się problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach z terenu działania poradni.

BARBARA JABŁOŃSKA

psycholog. I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z normą oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię psychologiczną. W szkołach i placówkach oświatowych na terenie działania poradni prowadzi psychologiczne badania grupowe...

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

psycholog, socjoterapeuta, logopeda, trener TZA.

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem komputerowym „Słyszę…”.

JOANNA GULEWICZ

JOANNA GULEWICZ

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta.

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), zajęcia psychoedukacyjne. Wykonuje przesiewowe badania zmysłów programem komputerowym „Słyszę…”, „Widzę…”,...

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, poradnictwem oraz problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.

ANNA ŚWIDEREK

ANNA ŚWIDEREK

pedagog, oligofrenopedagog,surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej.

  Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia...

WIESŁAWA BIELAWSKA

WIESŁAWA BIELAWSKA

nauczyciel logopeda

  W poradni pracuje od 1993 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkola, realizuje autorskie programy profilaktyczno – terapeutyczne ,,Ładnie mówię” dla dzieci 5-6 letnich i ,,Aby język giętki…” dla klas...

BARBARA NAWROCKA

BARBARA NAWROCKA

logopeda, specjalista terapii pedagogicznej.

  Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Ma długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dzieckiem. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi badania mowy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie działania poradni.

ELŻBIETA GRĄDZKA

ELŻBIETA GRĄDZKA

Inspektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Zajmuje się m.in.: - obsługą klienta, - obsługą programu SIO, - sprawami kadrowymi, - korespondencją między instytucjami, - innymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania kancelarii.

Artykuły

Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Wskazówki dla rodziców Ze zjawiskiem problemów wychowawczych spotykają się rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy. Problemy, czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć w procesie wychowania młodego człowieka. Jednak często zdarza się tak, że dziecko...

Czytaj więcej
Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r. Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W...

Czytaj więcej
Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

 Pojęcie trudności wychowawczych  Trudności wychowawcze to pojęcie bardzo często używane, jednakże jego definicja nie została ujednolicona w literaturze pedagogicznej. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. Tak więc L.Bandura określa to jako „uporczywe zachowanie, które jest wynikiem...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie artykułySkontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monki@pzppp.monki.pl