Drodzy Rodzice
Przyjmujemy wnioski o wydanie orzeczenia na nowy etap edukacyjny. Dotyczy to dzieci, które od września 2020 rozpoczną naukę w kl.I, kl.IV szkoły podstawowej oraz w kl.I szkoły ponadpodstawowej.
            Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dzieci i młodzież:
 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowane społecznie.
            Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego mogą otrzymać dzieci, które z powodów zdrowotnych nie są w stanie uczęszczać na zajęcia do przedszkola lub szkoły.
            Wydawane są również orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością) oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami).
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi specjalistami w celu otrzymania szczegółowych informacji 85 716 25 44
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl